ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

KIES-coach Ellen Roeland


Algemeen
KIES-coach Ellen Roeland is opgericht door Ellen Roeland, is gevestigd te Vianen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61917869.
Kinderen kunnen bij KIES-coach Ellen Roeland terecht voor begeleiding bij het verwerken van en omgaan met de (echt)scheiding van ouders. Doel is dat zij (weer) grip ervaren en zich verder kunnen ontwikkelen. Verwerken en versterken.
Ouders kunnen bij KIES-coach Ellen Roeland terecht voor begeleiding en advies bij het ondersteunen van hun kind in deze situatie.
KIES-coach Ellen Roeland staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 110009441.


Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met KIES-coach Ellen Roeland en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden.


Vertrouwelijkheid
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal KIES-coach Ellen Roeland dit wel bespreken met derden. (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis) Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet  ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Wanneer KIES-coach Ellen Roeland besluit bepaalde inhoudelijke informatie van het kind, voortkomend uit individuele en/of groepscontactmomenten, te delen met de ouder/verzorger dan wordt dit altijd eerst besproken met het kind.


Toestemming beide gezaghebbende ouders
Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders schriftelijk toestemming hiervoor geven middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.


Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van KIES-coach Ellen Roeland  is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. KIES-coach Ellen Roeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KIES-coach Ellen Roeland.
De aansprakelijkheid van KIES-coach Ellen Roeland is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder/verzorger aan KIES-coach Ellen Roeland in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt KIES-coach Ellen Roeland aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling
KIES-coach Ellen Roeland staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 110009441

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht.

De uitvoering
U kunt contact opnemen met KIES-coach Ellen Roeland via de contactgegevens genoemd op de website.
De ouder dient tijdens de begeleiding van het kind telefonisch bereikbaar te zijn.
Tijdens het intakegesprek met de ouder/verzorger worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd.  Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching succesvol te kunnen beeindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Bij de KIES spel- en praat groep zijn de contactmomenten met ouders in groepsverband. De intake vindt met beide ouders plaats. Desgewenst kunnen extra oudergesprekken plaatsvinden.

Bij KIES voor Mij! trajecten vinden intake / tussenevaluatie /eindevaluatie gesprekken met ouders plaats. Bij voorkeur met ouders samen, desgewenst ieder  apart.


Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van KIES-coach Ellen Roeland. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal KIES-coach Ellen Roeland een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is KIES-coach Ellen Roeland gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KIES-coach Ellen Roeland genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is KIES-coach Ellen Roeland gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.